Белешка од Европското Движење за иднината на Европа

Во однос на претстојното гласање за реформата на Лисабонскиот договор за време на следната пленарна сесија на Европскиот Парламент, Полското и Италијанското европско движење составија белешка за иднината на Европа, приложена овде.

Намерата е да се придонесе во внатрешната дебата на актуелниот Европски парламент, да се постават одредени прашања за време на следниот Меѓународен конгрес и да се иницира размислување за иднината на Европа надвор од амандманите предложени од AFCO и во разгледување на следниот европски законодавен дом.

Во текстот се објаснува и повикува и на ефектите и значењето што граѓанскиот сектор го има за иднината на Европа, како и за уставни амандмани, демократски процеси и потребата од активен ангажман на граѓаните.