Проекти

October 31, 2018

International Conference

At 6th and 7th of October, European Movement in Republic of Macedonia in partnership with ALDA – Skopje and Association of Financial Workers – Veles, organise the international conference "European in ...
Повеќе
October 31, 2018

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

                        МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА   „ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА НИЗ ПЕРСПЕКТИВАТА НА СОРАБОТКА МЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ“   6 - 7 ноември 2018 ...
Повеќе
December 24, 2017

ПРВА ПЛЕНАРНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На 9 Ноември 2017 година во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се одржа првата Пленарна  конференција на Националната конвенција за Европската Унија во Република Македонија (Н ...
Повеќе
January 17, 2017

European Movement in R. of Macedonia participated in the Erasmus + project: Trip 2 Tolerance in Athens, Greece;

"Trip 2 Tolerance" Project is a project for youth mobility aiming at raising awareness among the youth on diversity and equality. European movement in Republic of Macedonia was between others partners ...
Повеќе
March 8, 2016

Квиз натпревар на ученици во средните училишта: Да учиме за Европската унија!

Во рамките на проектот Да учиме за Европската унија беше реализран и квиз натпревар.  од петте училишта кои учествуваат во проекеот учествуаа екипи составени од три члена. Се одгвораше на 10 прашања з ...
Повеќе
March 8, 2016

Да учиме за Европската унија! Едукативен проект реализиран во средните училишта на град Скопје

Првенствена цел на проектот со наслов Да учиме за Европската унија е да ги запознае учениците од средните училишта со базичните вредности на ЕУ, како и стекнувањето на базични знаења за функционирањет ...
Повеќе
February 18, 2015

Знаејќи повеќе за Европската унија знаеме повеќе за нас. Едукација на средношколци за европските интеграции.

Веќе десетина години ЕДРМ го реализира проектот од едукативен карактер Знејќи повеќе за ЕУ знеме повеќе за нас.  Собранието на град Скопје во рамките на грантовите за подршка на граѓанските здруженија ...
Повеќе
February 18, 2015

Студија за развојот на социјалната економија во Југоисточна Европа. Проект во рамките на Стратегијата 2020 за ЈИЕ. Проект на Центарот за регионална соработка (RCC)

Студијата за развојот на социјлната економија е анализа на состојбите во овој домен на следните држави: Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна гора, Србија, Косово и Албанија. Од анализата се ...
Повеќе
Page 1 of 212
Public Public Public Public