Завршени

August 3, 2021

Europe Day 2021 – Narrative Report

NARRATIVE REPORT - EUROPE DAY 2021 ...
Повеќе
October 31, 2018

International Conference

At 6th and 7th of October, European Movement in Republic of Macedonia in partnership with ALDA – Skopje and Association of Financial Workers – Veles, organise the international conference "European in ...
Повеќе
October 31, 2018

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

                        МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА   „ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА НИЗ ПЕРСПЕКТИВАТА НА СОРАБОТКА МЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ“   6 - 7 ноември 2018 ...
Повеќе
March 8, 2016

Да учиме за Европската унија! Едукативен проект реализиран во средните училишта на град Скопје

Првенствена цел на проектот со наслов Да учиме за Европската унија е да ги запознае учениците од средните училишта со базичните вредности на ЕУ, како и стекнувањето на базични знаења за функционирањет ...
Повеќе
February 18, 2015

Знаејќи повеќе за Европската унија знаеме повеќе за нас. Едукација на средношколци за европските интеграции.

Веќе десетина години ЕДРМ го реализира проектот од едукативен карактер Знејќи повеќе за ЕУ знеме повеќе за нас.  Собранието на град Скопје во рамките на грантовите за подршка на граѓанските здруженија ...
Повеќе
February 18, 2015

Студија за развојот на социјалната економија во Југоисточна Европа. Проект во рамките на Стратегијата 2020 за ЈИЕ. Проект на Центарот за регионална соработка (RCC)

Студијата за развојот на социјлната економија е анализа на состојбите во овој домен на следните држави: Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна гора, Србија, Косово и Албанија. Од анализата се ...
Повеќе