Четврта сесија на Работната група 5- Животна средина (Поглавје 27) на тема: „Заштита на природата преку одржливо управување со шумите“