Десетта сесија на Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) – „Спречување и борба против тероризмот: Националната и европската перспектива во идентификување и заштита на критичната инфрструктура“