Кафе дебата 2 2016

Темата на третата по ред кафе – дебатата на ЕДРМ е: „ПОИМОТ ЗА ГРАЃАНСТВЕНОСТ И УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО ЕВРОИНТЕГРАЦИСКИТЕ ПРОЦЕСИ„. Со оглед на посакуваниот амбиент, целта на овој настан е да се идентификуваат значајните прашања во дискусијата за граѓанственоста, за карактерстиките на граѓанското општество, како и за улогата на организациите од граѓанскиот сектор во приближувањето на евроинте-грациската перспектива кон граѓаните. Говорници: Проф. д-р Ило Трајковски, УКИМ Проф. д-р, Жидас Даскаловски, CRPM Г. Мишо Поповиќ, Институт за демократија (да потврди) Проф. Милева Ѓуровска, Претседател на ЕДРМ Модератор: Проф. д-р Константин Миноски