Кафе дебата „ Демакратијата меѓу портското дејствување и граѓанскиот активизам„, одржана на 12.03.2014