Кафе дебата: Еевроинтеграциските процеси на Република Македонија од гледиштетето на дипломатијата

Европското движење во Р.Македонија (ЕДРМ) одржа кафе дебата на тема: Еевроинтеграциските процеси на Република Македонија од гледиштетето на дипломатијата.  Во еден неформален амбиент, без напишани говори и напишани прашања за дискусија, се лоцираа повторно главните бариери на кои се наидува во евроинтеграциските процеси на Р. Македонија. Главниот заклучок беше дека Европската унија има инструменти да го надмине проблемот со името на државата кој се наметнува, барем формално, како главна препрепрека за добивање на датум за преговри. Беше споемнато дека ЕУ се јавува како пасивен посматрач во поглед на овој проблем, а сепак би можела да дејствува во рамките на нејзината заедничка надворешна политика.  Во однос на дипломатијата и нејзината улога во евроинтеграциските процеси беше истакнато дека во квантитативна смисла постојат многу дипломтатски претставништва, но не беше навлезено во подлабока дискусија за нивната реална улога. Дискусијата ја водеа проф. д-р Димитар Мирчев, Г. Ристо Никовски, д-р Мухамед Халили како поранешни абасадори и Александар Кржаловски како претставник на граѓанското општество Р. Македонија.

Дебата се одржа на 15.11.2014 година во Кафе-галерија Тренд

Public Public Public Public