Презентација: „Биланс на состојба на јавниот сектор“ од Драган Тевдовски