Прва сесија на РГ-6: “Справување и борба со корупцијата и заштита на финансиските интереси на државата”