Трета сесија на Работна група 5 – Животна средина (Поглавје 27) – „Отпадот – загадувач или ресурс? Како да се подобри имплементацијата на Законот за управување со отпад во Република Северна Македонија?“