27.04.2016, Кафе – дебата на тема „Слободата на говор и слободата на изразување како базични принципи на демократијата„

Европското движење во Република Македонија ја реалзираше последната (четврта) кафе-деабата на тема „Слободата на говор и слободата на изразување како базични приниципи на демократијата„. Кафе – дебатата на тема „ Слободата на говор и слободата на изразување како базични приниципи на демократијата„ ќе овозможи да се постват суштински прашања какви што се: Дали е можна демократија без еден широк јавен простор во кој ќе партиципаираат граѓаните, граѓанските здруженија и другите важни чинители на општеството. Дали постои граѓански јавен простор во РМ? Кои се вистинските бариери за  слободата на изразување во Р. Македонија? Во која мера политичката криза во Република Македонија е генерирана од медиумите? – како и други прашања од оваа област.  Говорници: Проф. д-рСнежана Трепвска, Емилија Лазаревска, ТВ Телма, Марина Костовска, Вест, Сашо Клековски (да потврди) Томислав Кежаровски Модератор:  Југослава Дуковска