Работни Групи

August 16, 2021

Second session of the Working group 5 (Chapter 27) – Environment “Air pollution correlating to the heating of household and public buildings”

The questions related to the actual conditions in terms  of household heating  in Macedonia as well as the recommendations in course of improving the household heating systems were the focus of today’ ...
Повеќе
March 26, 2021

Втора сесија на работна група 5 – Животна средина (Поглавје 27) „Аерозагадувањето од аспект на загревањето на домаќинствата и јавните установи“

Прашања поврзани со актуелните состојби во поглед на загревањето на домаќинствата во Македонија и препораки во насока на подобрување на системите за загревање на домаќинствата беа во фокусот на денешн ...
Повеќе
August 16, 2021

Eight session of Working Group 4 – Justice, Freedom and Security (Chapter 24) „The pandemic and security. What to do next“

As a part of the second session of Working group 4 (Justice, freedom and security -  Chapter 24) of the National Convention of the European Union in the Republic of North Macedonia(NCEU-MK)  today, 21 ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма сесија на Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) “Пандемијата и безбедноста. Како понатаму?“

Во рамки на Втората сесија на Работната група 4 (Правда, слободи и безбедност– Поглавје 24) од Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) денеска, 21.10. ...
Повеќе
August 16, 2021

Eight session of Working group 3 – Judiciary and fundamental rights: “Freedom of expression against defamation, insult and hate speech”

Media regulation or self-regulation, as well as whether online media should be included in the legal framework, were among the key topics discussed today (March 16) at the online session on Chapter 23 ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма Сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) „Фундаментални права: Слободата на изразување наспроти клеветата, навредата и говорот на омраза“

Медиумска регулација или саморегулација како и дали треба онлајн медиумите да се стават во законска рамка, беа меѓу клучните теми на кои денеска (16.03.) се дискутираше на онлајн сесијата за Поглавјет ...
Повеќе
August 16, 2021

Eight session of Working group 2 – Employment and social policy (Chapter 19) “Experts from NCEU-MK ask for formalization of work from home”

Formalizing work from home, which has emerged as a need for a new way of organizing work in a time of pandemic, is one of the main recommendations of the experts who participated in today's online eig ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма сесија на Работната група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19) „Правните механизми за регулирање на работните односи во услови на пандемија предизвикана од КОВИД 19: лекции што ги научивме и лекции што треба да се научат“

Да се формализира во законски рамки работата од дома, која се наметна како потреба за нов начин на организирање на работата во време на пандемија е една од главните препораки на експертите што учеству ...
Повеќе
August 16, 2021

Eight session of Working group 1 – Agriculture and rural development (Chapter 11) “Agricultural markets in the time of the COVID-19 pandemic”

The Corona virus showed that an all-encompassing, sustained, national strategy for food production is necessary as it is of utmost importance to provide reasonable priced healthy food in a time of cri ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма сесија на Работна група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) „Пазарот на земјоделски производи во услови на КОВИД-19 пандемијата“

Короната покажа дека ни е потребна сеопфатна издржана национална стратегија за производство на храна, бидејќи е исклучително важно во време на криза да се обезбеди здрава храна по разумна цена. Ова е ...
Повеќе
Page 1 of 712345...Last »