НКЕУ-МК

Националната конвенција за Европска унија на Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) претставува отворен  и постојан форум за постигнување на поширок општествен консензус за прашања поврзани со пристапувањето на Република Северна Македонија кон Европската унија.  Специфичната методологија на Националната конвенција, развивана во текот на претпристапните преговори на Република Словачка, поседува моќ да креира нов организациски капацитет за  стручен (тематски) дијлог во кој ќе учествуваат претставници на Парламентот, Владата и релевантните државни институции, граѓанските здруженија, политичките партии, претставници на академската средина, стопанствениците, синдикатите, невладините тела како и сите другите чинители во интегративниот процес во Република Северна Македонија.

НКЕУ-МК континуирано  ги афирмира евроинтеграциските процеси во РСМ информирајќи ја јавноста за процесите на пристпување, за методологијата на преговрите, обврските придобивките од членството.

НКЕУ-МК поттикнува на размена на стручни знаења за определени теми, но и стекнување на нови знаења за европските стандарди во определени подрачја на општеството. НКЕУ-МК особено ќе дејствува во правец на постигнување на повисок општествен легитимитет на евроинтеграциските процеси  за чиј успех не е доволен само ентузијазмот, туку и стручност која заеднички ќе се гради меѓу учесниците во работните групи.

НКЕУ-МК ги идентификува, ги дебатира и  дефинира главните прашања од преговрачкиот процес со што ја олеснува работата на Владата во претпристапните преговори за зачленување во Унијата.

НКЕУ-МК предлага препораки и мерки со кои се лоцираат главните точки на кои треба да се фокусираат реформите во различни сектори од преговарачките поглавја. Исто така, НКЕУ-МК ги следи реформските процеси, особено во сегментот на новите политики и стратегии давајќи сугестии и оценки.

НКЕУ-МК врши редовни консултации со граѓанските здруженија, претпријатијата, синдикати, различни комори, министерствата, Собранието на РСМ и други релевантните институции за состојбите во пооделните поглавја.

Во текот на последните 5 години во НКЕУ-МК активни беа работните групи од областите: РГ1: Земјоделство и рурален развој; РГ2: Социјална политика и вработување; РГ3: Законодавство и основни права; РГ4: Правда, слободи и безбедност, РГ5: Животна средина и РГ6: Антикорупција.

НКЕУ-МК  целосно се вклопува во Стратегиите на Владата за соработка со граѓанското општество создавајќи можности за градење на партнерства и други облици на соработка меѓу граѓанските здруженија и дргите општесвени чинители. Особено тесна соработка е воспоставена меѓу НКЕУ-МК и Собранието на Република Северна Македонија. Но, не е помала и соработката со Владата на Република Северна Македонија и другите релевантните министерства кои дадоа безрезервна подршка на Конвенцијата меѓу кои се Министерството за надворешни работи, Министрството за правда, Министрството за земјоделство и Министерството за труд и социјална политика.

Иницијативата за имплементирање на Националната конвенција за Европска унија и во Република Северна Македонија потекна од Европското движење во Република Северна Македонија. За имплементацијата на НКЕУ-МК особено е заслужен  НЕ Мартин Безак, Амбасадор на Р. Словачка во Република Северна Македонија (2013-2017) и иницијативите на  Министрството за надворешни работи на Република Словачка и  Асоцијацијата за надворешна политика на Р. Словачка.

НКЕУ-МК беше финансиски подржан од USAID и SlovakAid, а сега е дел од

Проф. д-р Милева Ѓуровска

Координатор на НКЕУ-МК

***

In October 2017, EM-MK began implementing the project titled: National Convention on the European Union in the Republic of North Macedonia (NCEU-MK). The National Convention is an open and transparent platform that encourages dialogue between representatives of the Government, Parliament, CSOs, academic experts, trade unions, entrepreneurs and other professionals to achieve a wider civic impact of reforms through the affirmation of European standards and their inclusion into national legislation. NCEU-MK provides institutions with feedback on how legislation is implemented in practice, as well as on the challenges and problems of implementation. In addition, through its work NCEU-MK has built a network that further  facilitates the spread of information, bringing the accession negotiations process closer to the public.

The NCEU-MK is now in its second cycle. The project operates in five chapters of EU pre-accession process:

  1. Chapter 11 – Agriculture and Rural Development (Working Group 1);
  2. Chapter 19 – Social Policy and Employment (Working Group 2);
  3. Chapter 23 – Judiciary and Fundamental rights (Working Group 3);
  4. Chapter 24 – Justice, Freedoms, and Security (Working Group 4);
  5. Chapter 27 – Environment (Working Group 5).

Within three years of its implementation, the Convention has gained full legitimacy as a platform that collaborates with the State Institutions in the pre-accession process for EU membership by focusing the public’s attention on concrete solutions to existing problems. Furthermore, NCEU-MK has a strong standing as a reliable partner to state institutions where it operates to further stimulate their focus on the negotiation process. Many participants publicly state that the NCEU-MK gives them the unique opportunity to discuss important current issues together with representatives of the different relevant institutions. The work of the Convention consistently includes over 300 members (professionals, government representatives, MP’s representatives, CSOs representatives and other stakeholders). Concrete outcomes of the sessions are the recommendations, put forward by the expert group, discussed and adopted by consensus from all members of the working group. To date, over 250 recommendations have been adopted accessible to the public in English and Macedonian language (more detail on the Website: nkeu.mk)

NCEU-MK has established close cooperation with relevant governmental institutions, such as:

The Secretariat for European Affairs (SEA), whose representatives regularly and actively participate in the working groups;

The Parliament of North Macedonia and Members of Parliament (MPs) who co-chaired sessions and provided their expertise in the discussions and recommendations;

Five relevant ministries with extremely high interest for the activities of the workings groups, especially to preparing and implementing recommendations;

Local authorities, including the City of Skopje, Municipalities of Kumanovo, Berovo and others.

The selection of the chapters within NCEU-MK was made according to their importance for the reforms in all sectors. All previous European Commission Progress Reports (according to the 35-chapter methodology) have noted the need for profound reforms in Chapter 23 (Justice and Fundamental Rights) and Chapter 24 (Justice, Freedom, and Security), which is a necessary condition for building the rule of law and the functionality of the institutions to implement the Acquis Communautaire.  The country is particularly affected by the problem of corruption and organized crime, the overcoming of which requires the independence of the judicial system – topics that were exceptionally treated within NCEU-MK and for which the judiciary showed great interest, as well as other stakeholders. These chapters take new importance in the new negotiation methodology, which regrouped the chapters into six clusters, where rule of law, strengthening of judicial institutions, and the fight against corruption are extremely important and ultimate for the entire negotiation process, as issues related to the very security system.

National Coordinator of NCEU-MK

Mileva Gjurovska