Тела на управување

Претседателство:

Милева Ѓуровска – Претседател

Мухамед Халили – Потпретседател

Македонка Радуловиќ – Потпретседател

Никола Тодоровски – Секретар за меѓународна соработка

Маја Манчевска – Секретар за соработка со институции

 

Извршен одбор:

Андреј Лепавцов – Член на извршен одбор

Антоанела Петковска – Член на извршен одбор

Блашко Митковски – Член на извршен одбор

Блерим Река – Член на извршен одбор

Валбона Буњаку – Член на извршен одбор

Драган Попоски – Член на извршен одбор

Јадранка Мршиќ – Член на извршен одбор

Мери Цакиќ – Член на извршен одбор

Ристо Иванов – Член на извршен одбор

Трпе Стојановски – Член на извршен одбор

 

Секретаријат:

Марија Вељовска – Кондовска – Генерален секретар

Елена Гачева – Член на секретаријатот

Никола Јазаџиски – Член на секретаријатот

 

Надзорен одбор:

Ангелина Гогушева – Претседател на надзорен одбор

Анета Димовска – Член на надзорен одбор

Душанка Вељановска – Член на надзорен одбор