Да учиме за Европската унија! Едукативен проект реализиран во средните училишта на град Скопје

Првенствена цел на проектот со наслов Да учиме за Европската унија е да ги запознае учениците од средните училишта со базичните вредности на ЕУ, како и стекнувањето на базични знаења за функционирањето на ЕУ. Проектот беше подржан од Градот Скопје (мал грант во рамките на соработката со НВО Секторот на Град Скопје), како и фондацијата Конарад Аденауер-Скопје. Беа преземни следните активности:

 • Предавња за одбрани (значајни) теми од доменот на евроинтеграциите, особено предавања за определени политики;
 • Организрање на ученички дебати;
 • Евалуација на стекнатите знаења (тестови);
 • Квиз натпревари;
  1. 1.Никола Карев,  Евроинтеграциските процеси на Република Македонија  и ЕУ;   19.11.2015/13.00ч,    Холандија како членка на Европска Унија;

38[1] 41[1]34[1]

 • 2.Васил Антевски –Дрен  
  1. 14.10.2015 /12ч.      Почетоци на ЕУ, Европски  институции, Еразмус+
  2. 21.10.2015/ 12ч. Стратегија 20-20, Евро-зоната и економската политика на ЕУ,  III. 12.11.2015/12.00ч.      Евроинтеграциските процеси на Република Македонија  и ЕУ Велика

    3.Панче Арсовски    I.27.10.2015/ 12.30ч.   Почетоци на ЕУ, Европски  институции, Еразмус+                  II.03.112015/ 1.30ч.     Стратегија 20-20,Евро и економија,  III.13.11.2015/12.30ч.  Евроинтеграциските процеси на Република Македонија  и ЕУ Европска      Унија ,Италија како членка на ЕУ;

  1. Раде Јовчевски – Корчагин

  I.20.10.2015/12.35ч.  Почетоци на ЕУ, Европски  институции, Еразмус+                II.26.10.2015/15 ч.  Стратегија 20-20, Евро и економија,  Мк и ЕУ                            III.10.11.2015/15ч.  Евроинтеграциските процеси на Република Македонија  и  Франција  како држава членка на 32[1]Унијата;

 • 5.Здравко Цветковски  I.30.10.2015/12.30ч.   Почетоци на ЕУ, Европски  институции, Еразмус+           II.05.11.2015/10.45ч.      Стратегија 20-20, Еврото и европскатра економија, III. 12.11.2015/12.00ч.    Евроинтеграциските процеси на Република Македонија  и ЕУ.
 • Заклучоци:
  1. Учениците, односно граѓаните во Р. Македонија имаат потреба од поголеми знаења за ЕУ. Иако РМ е држава кандидат за влез во Унијата подолго време, учениците со тешкотии одговараа на прашањето: Што ЕУ ќе ми донесе мене и на моето семјство? Или на прашњето: Како ја замислувате ЕУ?
  2. Учениците имаат потреба од поголем број на вакви манифестации. Се чини дека недостига социјално живеење меѓу самите ученици. Речиси сите прашуваа дали повторно ќе се организра нешто слично. Зошто почесто нема такви случувања.
  3. Ваквите манифестации во кои учествуваат ученици во мешан етнички состав имаат голем преднсот. Тие даваат можност да се согледа дека компетитивноста (натпреварувањето) има своја позитвна димензија. Убаво е кога учениците се натпреваруваат во знаење, тогаш перспективите се поразлични. Проектот дава можност да се види дека заедничко дејствување е можно без никави трауми.
  4. На учениците, но и на граѓаните им е потребно сознание за повеќе алтернативи (лични и професионални). Потребно е да се зборува повеќе за ЕУ и перспективите кои ги нуди таа, особено за оваа генерација на млади луѓе кои ќе бидат носители на тој процес.