Работни Групи

November 12, 2021

Деветта сесија на Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) „Што стои на патот во спроведувањето на антикорупциското законодавство?“

Професионализацијата и интегритетот на државната администрација е од суштинско значење за спречување на појавите на корупција. Со самото членство во ЕУ корупцијата нема стопроцентно да се искорени, но ...
Повеќе
November 12, 2021

Деветта сесија на Работната група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема „Нов извештај на Европската комисија – стари проблеми: Како до поголема ефикасност во изрекувањето и извршувањето на мерката конфискација на имот“.

Во организација на Европското движење денеска, 10 Ноември 2021, во Клубот на пратеници се одржа деветтата сесија на Работната група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) во рамките на Национа ...
Повеќе
November 12, 2021

Ninth session of WG2 – Social Policy and Employment (Chapter 19) “Youth and Employment: What stands in the way of getting a decent job?”

At the ninth session of Working Group 2 – Social Policy and Employment, which took place on June 15, 2021, online through Zoom webinar from 09:30 to 13:20, participated 50 participants  who were repre ...
Повеќе
November 12, 2021

Деветта сесија на РГ2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19) – „Младите и вработувањето: Што стои на патот да се добие достоинствена работа?”

На сесијата на Работна група 2 – Социјална политика и вработување која се одржа на 15 јуни 2021 година онлајн преку Zoom webinar од  09:30 до 13:20 часот) присуствуваа 50 учесници – претставници  од: ...
Повеќе
November 12, 2021

Деветта сесија на Работна група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) – „Предизвици во програмирањето и реализација на програмата ИПАРД 3 (2021-2027)“

Преку новиот инструмент за претпристапна помош во доменот на земјоделството и руралниот развој ИПАРД 3 во македонското земјоделство се очекува да се инвестираат околу 250 милиони евра до 2027 година. ...
Повеќе
August 16, 2021

Second session of the Working group 5 (Chapter 27) – Environment “Air pollution correlating to the heating of household and public buildings”

The questions related to the actual conditions in terms  of household heating  in Macedonia as well as the recommendations in course of improving the household heating systems were the focus of today’ ...
Повеќе
March 26, 2021

Втора сесија на работна група 5 – Животна средина (Поглавје 27) „Аерозагадувањето од аспект на загревањето на домаќинствата и јавните установи“

Прашања поврзани со актуелните состојби во поглед на загревањето на домаќинствата во Македонија и препораки во насока на подобрување на системите за загревање на домаќинствата беа во фокусот на денешн ...
Повеќе
August 16, 2021

Eight session of Working Group 4 – Justice, Freedom and Security (Chapter 24) „The pandemic and security. What to do next“

As a part of the second session of Working group 4 (Justice, freedom and security -  Chapter 24) of the National Convention of the European Union in the Republic of North Macedonia(NCEU-MK)  today, 21 ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма сесија на Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) “Пандемијата и безбедноста. Како понатаму?“

Во рамки на Втората сесија на Работната група 4 (Правда, слободи и безбедност– Поглавје 24) од Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) денеска, 21.10. ...
Повеќе
August 16, 2021

Eight session of Working group 3 – Judiciary and fundamental rights: “Freedom of expression against defamation, insult and hate speech”

Media regulation or self-regulation, as well as whether online media should be included in the legal framework, were among the key topics discussed today (March 16) at the online session on Chapter 23 ...
Повеќе
Page 1 of 812345...Last »