Билтени

March 22, 2024

Документ за политики: Трансфер на знаење и иновации: Систем на знаење и иновации во земјоделството (AKIS)

Во рамките на Заедничка земјоделска политика на ЕУ за периодот 2021/2027 се развива посебен систем за пренесување на знаења и иновации во земјоделството, познат како АКИС. Овој систем вклучува инс ...
Повеќе